Nieuw beleid gemeenschapshuizen – of blijft alles zoals het was?

7 juli 2021

Het in 2016 ingezette beleid met betrekking tot de Venlose gemeenschapshuizen voldoet niet. Althans, dat is de opvatting die momenteel leeft bij wethouder Alexander Vervoort (Gemeenschapsaccommodaties). Hij vindt dat er veel meer maatwerk nodig is. Onderzoek moet uitwijzen of er een andere weg moet worden ingeslagen.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

In 2016 werd besloten dat de gemeente Venlo zo veel mogelijk haar handen af zou houden van de gemeenschapsaccommodaties. Ze moest haar verplichting als verhuurder (waar van toepassing) nakomen, maar verder moesten de accommodaties hun eigen broek ophouden. De jaren erna leerden dat dit niet altijd mogelijk was – zeker in de afgelopen coronaperiode was financiële ondersteuning soms noodzakelijk. Reden voor wethouder Alexander Vervoort om het beleid te evalueren en onderzoek te doen. “Dat gebeurt op basis van co-creatie; we laten alle partijen vertellen wat hun wensen en behoeften zijn.”

Specifieke kenmerken
Dat onderzoek vindt de komende maanden plaats. Eén ding weet Vervoort al zeker: “We hebben beleid en daarin gestelde kaders, maar de gemeenschapsaccommodaties zijn zo verschillend dat er feitelijk per locatie maatwerk nodig is. Iedere accommodatie heeft specifieke kenmerken. De een heeft een sporthal, de ander een zaal die verhuurd kan worden, bij een derde speelt cultuur een belangrijke rol en dan zijn er nog de huizen van de wijk. De komende maanden gaan we die specifieke kenmerken onder de loep leggen, maar ook onderzoeken of het beleid dat in 2016 is ingezet nog past en daarnaast onderzoeken wat huurders en gebruikers precies willen.”

Groot belang
Daar kan volgens Vervoort uit naar voren komen dat het beleid zoals het er is voldoet, maar ook dat er (deels) een andere weg moet worden ingeslagen. “Wat goed is wordt behouden. Maar we moeten ons ook een spiegel voorhouden en kijken wat beter kan.” Hij wijst op het belang van de accommodaties voor de samenleving. Noemt het onwenselijk als er locaties als gevolg van onjuist beleid zouden wegvallen. “Gemeenschapsaccommodaties zijn van groot belang voor een vitale wijk, voor het verenigingsleven in een wijk. Er is in 2016 besloten dat we als gemeente niet ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Onder andere corona heeft ons er toe aangezet dat wel te doen. Wellicht wordt dat één van de uitkomsten van de evaluatie: dat we soms toch – deels – moeten ingrijpen.

Zorgvuldig
Vervoort vindt bij het onderzoek en de evaluatie zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. Het onderzoek zal dan ook over de verkiezingen heen worden getrokken. Hij verwacht dat in mei 2022 de eerste contouren aan de raad worden voorgelegd. “We starten na de zomer de eerste gesprekken. Dan gaan we met alle  partijen in gesprek.” Een ding weet hij zeker: “Het is een ontzettend lastige materie, vanwege de diversiteit van de accommodaties. Eigenlijk vraagt iedere locatie zoals gezegd om maatwerk. Het wordt een hele uitdaging daar het beleid op af te stemmen.”

Niet nodig
Voorzitter Jan Kessels van Smav (Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo) reageert sceptisch op de aankondiging van de evaluatie. Ja, bevestigt hij, Smav is uitgenodigd voor een eerste, oriënterende gesprek. Dat had al plaats moeten vinden, maar is verplaatst naar 19 juli. Wat Kessels betreft is het aangekondigde onderzoek niet nodig. “In 2016 is in het kader van de herindeling beleid gemaakt aangaande de gemeenschapsaccommodaties. Maar dat is pas ten dele uitgevoerd. Voer dat eerst volledig uit voordat je gaat evalueren.”

Voldoende ruimte
Kessels begrijpt de opmerking van Vervoort over maatwerk, maar ziet binnen het huidige beleid voldoende ruimte daar aan te voldoen. “Binnen het huidige beleid kunnen accommodaties waar mogelijk gelijkelijk worden behandeld en waar dat niet kan pas je maatwerk toe.” Hij vindt de evaluatie dan ook overbodig. “Wij als Smav hebben twee keer per jaar overleg met de gemeente. Mocht het nodig zijn vaker met elkaar te communiceren dan kan dat, daar is geen onderzoek voor nodig. Bovendien is er in 2016 een klankbordgroep opgericht waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Die geeft regelmatig input.”

Kessels is van mening dat het in het verleden bij de gemeente aan geld en mankracht ontbrak om het in 2016 ingezette beleid goed uit te voeren – de gemeente bevestigt dat er deels zaken niet zijn uitgevoerd omdat er in de begroting geen extra middelen voor waren opgenomen, maar dat de materie complexer is. Volgens Kessels is dat probleem nu opgelost. “Dus nogmaals, voer het destijds ingezette beleid eerst volledig uit en daarna kan een evaluatie plaatsvinden. Maar begin nu geen onderzoek met alle daar aan verbonden kosten.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad