Woonbeleid gemeente Venlo heeft behoefte aan breder draagvlak

8 april 2021

Wat gaat er, wat de gemeente Venlo, betreft goed op het gebied van woonbeleid en wat niet? De rekenkamer constateert uit onderzoek dat het zeker op twee vlakken een stuk beter kan: de rol in de regio en de relatie met de Huurdersbelangenvereniging. Het gemeentebestuur geeft aan het met die kritiek niet eens te zijn. Net zomin als met de kritiek dat er in Venlo te weinig wordt gebouwd.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag

Er is de afgelopen jaren te zeer ingezet op het bouwen van sociale woningen. Voorzitter Klaartje Peters van de rekenkamer geeft aan dat er de komende jaren wat dat betreft veel breder moet worden gekeken. Wethouder Sjors Peeters (Wonen) is het met die constatering eens, maar wel met een kanttekening. “We hadden in 2016, het jaar van het vorige woonbeleid, te maken met een andere marktsituatie. Bovendien lag er een nieuwe woningwet. Dus ja, we gaan dat nu op een andere manier bekijken.”

Woonwensen
De markt moet daar dan wel breder bij worden betrokken, de gemeenteraad eveneens, meldt het rapport van de rekenkamer. Klaartje Peters: “tijdens het onderzoek, waarbij eveneens de woningcorporaties en de HBV (Huurdersbelangenvereniging) zijn betrokken bleek dat de relatie met de corporaties al is verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. Maar het kan nog beter. Dat geldt eveneens voor de positie van de raad. Geef die meer mogelijkheden een actieve rol te spelen.” Sjors Peeters: “We hebben al gekozen voor een bredere marktbenadering, inventariseren bijvoorbeeld ook de woonwensen van de burgers. Maar we werden bijvoorbeeld overstelpt door aanvragen voor woonzorgcomplexen. Dan zetten we even de rem erop om te kijken waar nu precies behoefte aan is, ook wat de langere termijn betreft.”

HBV
Over de relatie met de HBV is het rekenkamerrapport duidelijk. Die is niet gelijkwaardig, merkt Klaartje Peters op. “De HBV is een vrijwilligersorganisatie die om een andere benadering en meer aandacht vraagt dan professionele partijen.” Het college, reageert Sjors Peeters, kan zich niet vinden in die constatering. “De HBV krijgt voldoende aandacht en we bieden alle gelegenheid voor overleg op momenten dat het ze uitkomt.”

2.000 woningen
Het rapport gaat verder in op de rol van de gemeente in de regio. De conclusie is dat Venlo zich in die regio te weinig profileert. Het college ziet dat anders, merkt Sjors Peeters op. “Het is allereerst een wat vreemde conclusie omdat dit buiten het onderzoek valt. En volgens mij zijn we juist wel nadrukkelijk in overleg met de omliggende gemeenten.” Dat die regio Venlo wat bouwactiviteiten voorbij streeft, zoals de oppositie onlangs naar voren bracht, verwerpt hij. “We hebben de afgelopen tijd vooral projecten voorbereid, maar er wordt ook al gebouwd. Tussen 2020 en 2024 worden er zo’n 2.000 woningen gerealiseerd. Dat de regio ons daarin voorbij streeft is dan ook onzin.”

 

 

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad